SERİ PROGRAM: İslami İlimler Seminerleri

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:
 Ekim 2006 – Nisan 2007

Çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir toplum içinde doğup büyüdüğümüz için evrene/aleme bakışımız, inanç dünyamız, ibadetlerimiz çoğu zaman gayri iradi veya etrafımızda gördüklerimizle şekillenmiştir. Belki bunları sorgulama ya da test etme ihtiyacı hissetmemişiz, hatta belki de sorgulanması gerektiğinin dahi farkında olmamışız. Halbuki bizler, bir takım sorumluluklarımızı yerine getirirken irademizi kullanmak zorundayız. Bir insanın sorumlu tutulabilmesinin ön şartı da akıllı olması, erişkin sayılabilecek bir yaşa ulaşmasıdır. Akıllı olma şartının en önemli hikmeti biz insanlar nelerden sorumluysak akıl vasıtasıyla o sorumlulukları idrak edebilmemiz ve düşünebilmemizdir. Düşünebilmeyi ve öğrenmeyi gerçekleştirebilmemiz için;

Biz kimiz ve dünyaya ne amaçla gönderildik?
Yaradanla nasıl bir irtibat içinde olmamız gerekir?
Dinlerin, insanlık alemine sağladıkları nelerdir?
Neden peygamberlere ihtiyaç duyulmuştur?
Sorumluluklarımız nereden başlar ve nereye kadar devam eder?
Çeşitli vasıtalarla bize ulaşan bilginin doğruluğunu nasıl anlarız?…gibi soruların cevabını verebilmeliyiz.
 

İşte bizler bu ve bu tarzdaki tüm sorulara sağlıklı cevaplar verebilmenin ve bu cevapları pratik hayata yansıtabilmenin yolunun ancak metodlu ve sağlıklı kaynaklara dayanarak ilim öğrenmekle mümkün olacağını fark ettik.

Gayemiz Kur’an’a sünnete ve ümmetin uygulamalarına bakmak ve bu kaynaklardaki kavramlarla insanı, tabiatı, hayatı anlamak ve anlamlandırmaktı. Bu endişeleri paylaşan, sorularına sahih yollardan cevap bulmaya, bulduktan sonra uygulamaya hazır arkadaşlarla birlikte İslami ilimler programı yaparak bir alt yapı oluşturmaya çalıştık.

Bu amaçla yapmış olduğumuz seminer programımızın her bölümünde kitaplar okuduk ve hocalarımızla dersler yaptık.

Ayrı tarihlerde olmak üzere iki defa yaptığımız İslami İlimler seminer programımız aşağıdadır:

  • SİYER


1. Hafta: Giriş (Siyerin Anlam ve Önemi, Cahiliye Çağı, Hz. Peygamber’in Risalete Kadar Hayatı) ve Mekke Dönemi
2. Hafta: Medine Dönemi / Dr. Gülgün Uyar/ Prof. Dr. İ. Lütfü Çakan
3. Hafta: Hulefa-i Raşidin Dönemi / Dr. Gülgün Uyar/ Prof. Dr. İ. Lütfü Çakan
4. Hafta: Peygamberlerin Tasnifi / Dr. Gülgün Uyar/ Prof. Dr. İ. Lütfü Çakan
5. Hafta: Asrı Saadette Kadın / Dr. Gülgün Uyar/ Prof. Dr. İ. Lütfü Çakan

  • DİNLER TARİHİ


1. Hafta: Dinler, Mezhepler ve Kültler / Prof. Dr. Şinasi Gündüz
2. Hafta:  Doğu Dinleri / Prof. Dr. Şinasi Gündüz
3. Hafta: Hıristiyanlık / Prof. Dr. Şinasi Gündüz
4. Hafta: Yahudilik /  Prof. Dr. Şinasi Gündüz

  • MEZHEPLER TARİHİ

1. Hafta: Mezhep Kavramı, Mezheplerin Doğuşuna Tesir Eden Faktörler, Mezhep Gruplandırmaları, Mezheplere Ayrılmanın Hükmü, Mezheplerle İlgili Literatür.
2. Hafta: Ehli Sünnet Mezhepleri /
Doç. Dr. İlyas Üzüm
3. Hafta: Şiilik (Zeydiyye, İsmailiyye, İmamiyye) / Doç. Dr. İlyas Üzüm
4. Hafta: Vahhabilik, Kadiyanilik, Bahailik Nusayrilik, Dürzilik. Yezidilik, Alevilik / Doç. Dr. İlyas Üzüm

  • KELAM

1. Hafta: Kelam İlminin Doğuşu (Akaid Problemleri Etrafındaki Tartışmalar, Mezhepler, Ehl-i Sünnet Kavramı ve Diğerlerinden Ayrılan Noktalar)
2. Hafta: İslam Düşüncesinde Uluhiyyet Meselesi ( Allah İnancı, Allah Hakkındaki Değişik Tasavvurlar…..) /
Prof. Dr. İlyas Çelebi
3. Hafta: İslam Düşüncesinde Nübüvvet Meselesi (Peygamberliğin Önemi, Rolü, Sürekliliği….)
4. Hafta: İslam Düşüncesinde Ahiret Meselesi (Ahiret Ahvali ve Bu Konudaki Aykırı Görüşlerin Eleştirisi)

  • TEFSİR

1. Hafta: Vahyin Tanımı, Mahiyeti, Amacı, Cebrail’e ve Hz. Peygamber’e İntikali, Kur’an’ın Metinleşme Süreci (Yazılması, Çoğaltılması, Harekelenmesi, Noktalanması)
2. Hafta: Kur’ân İlimlerinin Tanımı, Doğuşu, Tedvini ve Kur’ân’ın Anlaşılmasındaki Rol
3. Hafta: Örnekleme, Nesih-Müteşabih, İcaz-Müşkil
4. Hafta: Kur’ân’ı Anlamada Yöntem Tartışmaları
5. Hafta: Kur’ân’ı Anlamanın Temel Parametreleri

6. Hafta: Kur’ân’ı Yorumlama/Te’vil Yöntemi (Öznellik-Nesnellik, Te’vil Çeşitleri, Te’vil-Hermenötik İlişkisi)
Ders Hocası: Prof. Dr. Muhsin Demirci

  • HADİS

1. Hafta: Hadisle İlgili Genel Kavramlar.
2. Hafta: Hadis Kaynaklarının Oluşum Süreci
3. Hafta: Hadisin Sıhhatini Tespitte Yöntem
4. Hafta: Hadisi Doğru Anlamada Yöntem
Ders Hocası: Prof. Dr. Nebi Bozkurt

  • İSLAM HUKUKU

1. Hafta: Fıkıh Tarihi: Fıkıh İlminin Tarifi, Kapsamı, Amacı, Diğer İlimlerle Olan İlişkisi, Fıkhın Oluşum Süreci, Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Tedvini
2. Hafta: Fıkıh Usulü (Hüküm: Teklifi Hükümler: Farz, Vacip…), Hüküm Kaynakları
3. Hafta:  Yükümlü (Ehliyet Ve Engelleri), Hüküm Çıkarma Yöntemleri ve İçtihad
4. Hafta:  İbadetler
5. Hafta:  Helal ve Haram Konuları
6. Hafta: Aile Hukuku
Ders Hocası: Prof. Dr. Mehmet Erdoğan

  • TASAVVUF

1.Hafta: Tasavvuf Hareketinin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Amiller ve Tarihi Süreç. Hz. Peygamberin ve Ashabın Hayatında Zühd.
Tasavvuf ve Sufi Kelimelerinin İştikakı, Tasavvufun Mahiyeti.
2. Hafta: Tasavvuf İlmine Getirilen Tariflerin Analizi.
Tasavvufun İslami İlimler Arasındaki Yeri ve Diğer İlimlerle Olan Münasebeti. (Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Güzel Sanatlar)
3. Hafta: Tekke ve Tarikatların Ortaya Çıkışı ve Bunların Sosyal Fonksiyonları, Rabıta, Tevessül, Feyz, Teveccüh
4. Hafta: Seyrü Süluk Terimleri (Şeyh, Veli, Mürşid, Mürid, Zikir, Sema, Ayin, Sohbet…)
5. Hafta: Makam, Hal, Menzil, İslam Tasavvufunun Sevgi Boyutu, Aşk ve Muhabbet.
6. Hafta: Coğrafyamızda Yaşayan Önemli Tarikatlar
-Nakşiilik, Rufailik
-Ahmet Yesevi ve Yesevilik.
-Mevlana ve Mevlevilik.
-Aziz Mahmud Hüdayi, Hacı Bektaş Veli.
Ders Hocası: Yard. Doç. Dr. Süleyman Derin


  • İSLAM FELSEFESİ

1.Hafta: İslam Felsefesinin Oluşumu: Dış ve İç Kaynaklar ve Tercümeler
2.Hafta: Yaratılış ve Nefs: Ontoloji, Kozmoloji ve Bilgi Teorisi
3. Hafta: İslam ve Siyaset Düşüncesi: Realist ve Ütopik Yaklaşımlar; Maverdi, Farabi, İbn Bacce, Gazzali
4. Hafta: İslam Ahlak Düşüncesi: İbn Sina, İbn Miskeveyh, Gazzali
5. Hafta: Felsefe Din İlişkisi: Gazzali, Farabi, İbn Rüşd
6. Hafta: İşraki ve Sufi Felsefe: Sühreverdi, İbn Arabi
Ders Hocası: Dr. Burhan Köroğlu

Değerli vakitleriyle ve emekleriyle programımıza katılan hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Hazırlayan: Dilek Karataş

 

 

Önceki Yazı

İbn-i Haldun Sosyolojisi: İlmi Umran (Umran İlminin Kavramları)

Sonraki Yazı

Türkiye’de Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişmesi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir