Tüzüğümüz

HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde1– Derneğin adı “Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği”dir.

Madde 2-Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Dernek gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı
Madde3-
Kadınların, gençlerin ve çocukların mevcut durum ve problemlerini tespit ederek hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek çözüme yönelik projeler üretmek, kişiler ve gruplar arası diyalog, iletişim, dayanışma, işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak, kadınların ve gençlerin kişisel gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, eğitim ve öğretim açısından donanımlı hale getirmek, maddi ve manevi açıdan desteklemek.

Dernekçe Sürdürülen Çalışma Konuları ve Biçimleri
1. Dernek amacı doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında, kanunlar çerçevesinde tarihi, kültürel, ilmi, dini, psikolojik vs. seminer, konferans, panel, açıkoturum, sempozyum, anket vb. her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenlemek ve bunların sonuçlarını yayınlamak.
2. Üyeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi ya da dernek faaliyetlerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yemekli toplantılar, konser, çay, şölen, kermes, sergi, yarışma, anma geceleri, spor, gezi vb. eğlenceli etkinlikler düzenlemek.
3. Amacın gerçekleştirilmesi için yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından yararlanarak dokümantasyon merkezi oluşturmak, web sitesi yayını yapmak, toplantılar, kurslar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak vb.
4. Aynı amaçlarla faaliyetler yapan yurt içi ve yurt dışı vakıf, dernek ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak, platform oluşturmak.
5. Amacı doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için, eğitsel, tıbbi, istişari, hukuki, sosyal, psikolojik vb. birimler kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli olan uzman ve personeli istihdam etmek.
6. Üyelerin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, ağır zarar gören, muhtaç olan ve evlenen üyelere, ölen üyelerin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak.
7. Ülkeler ve bölgeler arası diyalog çalışmaları yapabilecek zemini oluşturmak.
8. Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

9. Gerek yurt içi gerek yurtdışında bulunan İnsanca yaşama hakkından mahrum olan ve temel insan hakları konularında mağduriyet yaşamış kişi ve ailelere her türlü maddi-manevi, ayni-nakdi ve hukuki vb. yardımda bulunmak, öğrencilere burs vermek ve bunun için kampanyalar düzenlemek.
10. Dernek amaçlarının gerçekleşebilmesi için gelir temin etmek amacıyla menkul, gayrimenkul mal edinmek, bina veya tesisler kiralamak, her
türlü ticari, iktisadi, sınai, kültürel ve sportif faaliyette bulunmak. Proje üretmek, işletmeler kurmak, satın almak ya da ortak olmak.
11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek.
12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri vs. temin etmek.
13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler vb işletmeler kurmak ve bunları tefriş etmek.
14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel ve ekonomik alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üye Olma İşlemleri
Madde 4-
Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli üyelik
Madde 5-
a) Derneğe giriş şartları;
1.    Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek
ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
2.    Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
3.    Üye adayları Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmalıdır.
4.    Üye adayı Derneğin başvuru formunu doldurup imzalar. Bununla dernek tüzüğündeki hükümleri kabul etmiş sayılır.
b) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok altmış gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ya da sözlü olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
c) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d) Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Fahri ve Onursal Üyelik
Madde 6-
a)    Fahri üyeler, derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlar ile dernek amaçları doğrultusunda çaba gösterenler arasından yönetim kurulunun teklifi ile belirlenir.
b)    Fahri üyelere seçme ve seçilme hakkı yoktur.
c)    Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

Üyelik Hakkı
Madde 7-
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptir. Genel kurullara katılma hakkına sahip her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır.

Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 8-
Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma ile sona erer.
a)    Üyelikten çıkma: Her üye yazılı veya sözlü olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Bu hak yönetim kuruluna başvurmakla kullanılır
b)    Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1.    Derneğe üye olduktan sonra derneğin gayesine, tüzüğüne, yönetim kurulu kararlarına aykırı çalışma, faaliyet ve davranışlarda bulunmak,
2.    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3.    Yetkili olmadığı halde dernek adına ticari, hukuki vs. işlemlerde bulunup derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
4.    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5.    Özürsüz olarak üst üste üç kez olağan genel kurul toplantısına katılmamak.
6.    Dernek etkinliklerine hiç gelmemek, aidat yükümlülüğünden sürekli kaçınmak gibi durumlarda yapılan yazılı ikazları dikkate almamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespit edilmesi ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır. Bu durumda üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 Dernek Beyannamesi 2014