ŞÖNİM Ziyareti

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

9 Kasım 2016
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Ayla Kerimoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Songül Ertem ve Emine Akay  olarak  9 Kasım 2016  günü Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Koza –Şönim’i  (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)  ziyaret ettik.
Sıcak bir yuva ortamında Yönetim Kurulumuzu  ağırlayan Şönim Müdürü Nermin Fügen Özer Hanımefendi bizlere şönim hakkında bilgiler verdi. Fügen Hanım , 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında oluşturulan şönimlerde  verdikleri hizmetleri  anlattı.

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak, şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren ve izleme çalışmalarını yedi gün 24 saat esasıyla yürüten merkezlerdir. Şönimlerde ;  müdür, sosyal  hizmet uzmanı, meslek elemanı, sosyal çalışmacı, psikolog,  pdr,  sosyolog, iş ve meslek danışmanı, barodan görevli gelen avukat, polis memuru, hemşire/sağlık memuru, bilgisayar uzmanı memur,  güvenlik personeli, şoför,  vb. çalışanlar hizmet  veriyor.
Yasal işlemlerin başlatılması ve takip edilmesi, ihtiyaç halinde barınma yeri sağlanması hizmetleri de verilir. ŞÖNİM olmayan illerde bu hizmetleri ASPİM’ler yerine getirir.

İLK KABUL BİRİMLERİ: ASPİM’lere ya da ŞÖNİM’lere başvuran ve barınma ihtiyacı bulunan şiddet mağduru kadınların ilk gözlemlerinin yapıldığı, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği ve geçici kabullerinin yapılarak iki haftaya kadar kalabilecekleri birimlerdir. Şiddet mağduru kadın, ilde konukevi bulunmaması/kapasitesinin yeterli olmaması veya şartlarının doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunmaması durumunda İlk Kabul Birimine kabul edilir. Meslek elemanları tarafından yapılan ilk gözlem sonucuna göre uygun sosyal hizmet modeli/yapılacak işlemler belirlenir. Şiddet mağduru kadınlar ve varsa beraberindeki çocukları iki hafta içinde, durumlarına göre kadın konukevlerine yerleştirilebilirler.

KADIN KONUKEVLERİ/SIĞINMAEVLERİ: Şiddetle mücadelede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurumsal hizmet birimlerinden biri olan kadın konukevlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete maruz kalan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanır. Bu kuruluşların adresleri gizlidir. Bu kuruluşlarda kalan şiddet mağduru kadınların temel ihtiyaçları (gıda, giyim vb.) ücretsiz karşılanmaktadır.

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun nedir?
Kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanunun amacı fiziksel, cinsel,  ekonomik, psikolojik  şiddete uğrayan  veya uğrama tehlikesi bulunan  kadınların , çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin  korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin  önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmesidir.
Şönimlerde, fiziki özellikler
Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarında açılacak ŞÖNİM’lerde fiziki koşulların uygun olması hâlinde ve bütçe imkânları dâhilinde yönetim, bireysel görüşme, polis irtibat, sağlık, çocuk oyun, hukuki destek, psiko-sosyal destek, eğitim, iş-meslek danışmanlığı, güvenlik, arşiv, danışma-yönlendirme bölümleri oluşturulmasını,
Binaların kapalı ve açık alanlarında engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlar için TS 9111 standartlarına ve diğer standartlara uygun erişilebilirlik düzenlemeleri yapıldığını.

Sunulan hizmetler
6284. MADDE 7 – (1) İş ve işlemlerin, İl Müdürlüğüne bağlı olarak konukevleri ile koordinasyon hâlinde  yapıldığını.
(2) Sunulan hizmetler şunlardır:
a) Koordinasyon hizmeti: Başvuruların ve tedbir kararlarının alınması, görev alanındaki tüm bilgilerin sisteme işlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin sağlanması,
b) Psiko-sosyal destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile görüşme yapılması, raporların hazırlanması, uygun görülen hizmetlerin sunumu ile sorunun çözümüne ilişkin rehberlik hizmetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi,
c) Hukuki destek hizmeti: Şiddet mağduruna ve beraberindeki çocuklarına Kanun kapsamında gerekli hukuki desteğin sağlanması veya baroların ilgili birimlerine yönlendirme yapılması ile müdahil olunan davaların takibi,
ç) Eğitim ve mesleki destek hizmeti: Şiddet mağduruna rehberlik yapılması ve ilgili kuruma yönlendirilmesi,
d) Sağlık destek hizmeti: Basit sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan şiddet mağdurları ve beraberindeki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli destek ve yönlendirmenin yapılması,
e) Ekonomik destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuğun ekonomik olarak güçlendirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin yapılması ve takibi ile istihdam edilmesi konusunda desteklenmesi ve beraberindeki çocuklarına kreş hizmeti sunulması,
f) Müdahale ve yönlendirme hizmeti: Çağrı hatlarına gelen ve ŞÖNİM’e iletilen başvuruların alınması, ihtiyaç ve talep doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek yönlendirme yapılması,
g) Önleyici hizmet: Şiddetin önlenmesine ilişkin toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması.
(3) Hizmete ilişkin tüm idari, mali ve teknik iş ve işlemler yürütüldüğünü öğrendik.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
6284. MADDE 8 – (1) Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Komisyonun sekretaryası ŞÖNİM tarafından yürütülür.

Komisyonun üyeleri
6284. MADDE 9 – (1) Komisyon üyeleri vali veya vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Büyükşehir statüsündeki illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreter ya da sosyal hizmetlerden sorumlu daire başkanı, diğer illerde belediye başkanı veya yardımcısı,
b) İl Jandarma Komutanı,
c) İl Emniyet Müdürü,
ç) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü,
d) İl Millî Eğitim Müdürü,
e) İl Sağlık Müdürü,
f) Göç İdaresi İl Müdürü,
g) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,
ğ) İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü,
h) ŞÖNİM ve Konukevi Müdürleri.
(2) İkinci fıkrada belirtilen üyelerin katılamaması durumunda görevlendirecekleri yetkili katılım sağlayabilir.
(3) Komisyon, ihtiyaca göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK temsilcilerini davet ederek görüşlerine başvurabilir.

Komisyonun görevleri
6284. MADDE 10 – (1) Komisyonun  görevleri:
a) ŞÖNİM ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Kanun kapsamında verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
b) İldeki şiddet alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan verileri değerlendirerek, ilde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
c) Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,
ç) ŞÖNİM ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen çözüm önerilerini değerlendirmek,
d) Komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile alınan kararları izlemek ve bunların takibini yapmak.
(2) Komisyon toplantılarının sonuçları raporlanarak ŞÖNİM tarafından Genel Müdürlüğe ve Komisyon üyelerine gönderilir.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
6284. MADDE 11 – (1) Komisyon, altı ayda bir başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak, gerekli görülen durumlarda, Komisyon üyelerinden birinin talebi ya da başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.
(2) Toplantının yer, tarih ve gündemi üyelere duyurulur. Üyeler tarafından gündeme alınması istenilen konular toplantı öncesinde bildirilebilir.
(3) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Karar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
(4) Acil durumlarda Valilik kararıyla işlem yürütülebilir.

Hizmetlerden yararlanacak kişiler
6284. MADDE 12 – (1) Sunulacak hizmetlerden ev içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler yararlanır. Şiddet uygulayana yönelik hizmetler ŞÖNİM koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Şiddet mağdurlarından ağır ruhsal ve zihinsel sorunları veya ağır psikiyatrik hastalığı olduğu gözlemlenenler, psikiyatrik bozukluk tanısı olanlar, öz bakımını sağlayamayacak kadar bedensel ve zihinsel engelliler, altmış yaşından büyükler ile yatılı bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından yapılır.
(3) On sekiz yaşından küçük şiddet mağduru, hamile veya doğum yapmış kız çocukları Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından yapılır.

Başvuru
6284. MADDE 13 – (1) ŞÖNİM’e başvuru yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetkili makam veya merci tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı,
b) Hizmetlerden yararlanacak kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti,
c) Üçüncü kişilerin ihbarı doğrultusunda ulaşılan kişinin şikâyeti,
ç) Cumhuriyet savcılığı, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bildirimi,
d) Alo 183’e yapılan başvurular.

Yapılacak ilk işlemler
6284. MADDE 14 – (1) Hizmetten yararlanacak kişi ile görüşme gerçekleştirilerek ilk görüşme formu doldurulur.
(2) Başvuru üzerine bir dosya açılır ve 18 inci madde gereğince, hizmet alan kişilerin bilgileri sisteme kaydedilir.
(3) Hizmetten yararlanacak kişinin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan raporlar doğrultusunda durumuna uygun tedbir kararı alınmak üzere ŞÖNİM tarafından ilgili mercie başvuruda bulunulur.
(4) Gerekli hâllerde şiddet mağduruna tıbbi müdahale yapılması sağlanır. Barınma tedbir kararı bulunan şiddet mağdurlarına gerekli görülen hâllerde; bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığının bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkol veya madde bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu alınır. Hayati tehlikesi olanlar için kolluktan refakat talep edilir.
(5) Cinsel şiddet mağduruna, tıbbi müdahale sürecinde hemşire ya da sağlık memuru; kollukta ve adliyede yürütülecek işlemlerde kadın meslek elemanı refakat eder.
(6) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme kararı verildiği veya yakalama emri düzenlendiği tespit edilenler, derhal kolluğa bildirilir ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
(7) Şiddet mağdurunun beraberinde olan/olmayan tüm çocuklarına ilişkin gerekli yönlendirme ve müdahale yapılır.

Tedbir kararlarının talep edilmesi
6284. MADDE 15 – (1) Tedbir kararları, şiddet mağdurunun ŞÖNİM tarafından bilgilendirilmesi sonrasında bireysel olarak veya gerekli hâllerde resen talep edilebilir.
a) Tedbir kararı, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek hâkim, mülki amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluktan talep edilir.
b) Şiddet mağdurunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde veya tedbir kararı süresinin veya şeklinin değiştirilmesi ya da aynen devam etmesine karar verilmesi talep edilebilir.
c) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin ortadan kalkması hâlinde, tedbir kararını veren merciden kararın kaldırılması talep edilebilir.
ç) Mülki amir veya aile mahkemesi hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına, süresi içerisinde itiraz edilebilir.

Tedbir kararlarının yerine getirilmesi
6284. MADDE 16 – (1) Tedbir kararı uyarınca yürütülecek hizmetlere kararın tebliğinden itibaren başlanır, hizmete tedbir kararının süresince veya kararın kaldırılmasına kadar devam edilir.
(2) Tedbir kararlarının diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yerine getirilmesi gereken durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişi, verilecek hizmetler konusunda bilgilendirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar verdikleri hizmetin sonuçları hakkında ŞÖNİM’e bilgi verir.
(3)  Tedbir kararlarına aykırılık hâlinde zorlama hapsine ilişkin hükümler, uygulanması için ŞÖNİM tarafından ilgili kolluğa bildirilir.
(4) Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri tarafından alınan ve uygulanan tedbirlerin ilgili makam tarafından onaylanmaması durumunda karar kendiliğinden kalkar; ancak,
a) Kararın alındığı tarihten,  onaylanmadığı tarihe kadar,
b) Onaylamama kararına itiraz edilmesi durumunda,  itirazın kabul ya da reddine dair karar verilinceye kadar,
geçen süre için tedbir uygulanır ve yapılan iaşe ve ibate giderleri ŞÖNİM tarafından ödenir. Kararın onaylanmaması durumunda, onaylanmadığına dair bilgi ile birlikte tedbirin uygulandığı süre, yer ve diğer gerekli bilgi ve belgeler kolluk tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.
(5) Şiddet mağduru ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunanlardan hakkında yetkili merci tarafından verilen karar neticesinde ŞÖNİM ve kadın konukevine teslim edilenlerin ayrılması durumunda, ŞÖNİM tarafından kolluğa ve mahkemeye bilgi verilir.

Tedbir kararlarının uygulanmasını izleme
6284. MADDE 17 – (1)  Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının izlenmesi, kararın ŞÖNİM’e ve tedbirin niteliğine göre ilgili kurumlara tebliği ile başlar ve ilgili mercilerle yazışma yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.
(2) ŞÖNİM ve konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara yönelik koruyucu tedbir kararları ile kadın konukevinden ayrılan kadınların konukevi sonrası izleme çalışmaları; vakanın özelliğine göre korunan kişiyle görüşülmesi, bilgi alınması şeklinde ve uygun görülen diğer şekillerde gerçekleştirilir.
(3) Önleyici tedbir kararlarının izleme çalışmaları, Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilerek yapılan işlemlerin sonucu ŞÖNİM’e bildirilir.
(4) İzleme sonucunda koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının devamı, değiştirilmesi veya kaldırılması talep edilebilir.

Sisteme kayıt
6284. MADDE 18 – (1) Kanun kapsamında verilen tedbir kararları, zorlama hapsi kararları ve ŞÖNİM tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili tüm veriler sisteme kaydedilir.
(2) Kadın konukevlerinin kapasitesi, fiilen kalan kişi sayısı, nakiller ve yerleştirme işlemleri ile hizmet alan kişilere ilişkin diğer kayıtlar sistemden yararlanılarak yapılır ve takip edilir.
(3) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları kapsamında, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilen işlemlere ilişkin gelen bilgiler ve ŞÖNİM tarafından yapılan işlemler ile bu işlemlerin sonuçları sisteme kaydedilir.

Bireysel veya toplumsal ölçekte programlar hazırlamak
MADDE 19 – (1) ŞÖNİM’e hayati tehlikesi ve barınma ihtiyacı bulunmayan şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuru veya tebliğ edilen tedbir kararına istinaden, şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, meslek elemanı tarafından uygun sosyal hizmet modeli çerçevesinde müdahale planı belirlenir.
(2) Şiddetin önlenmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde toplumsal ölçekli programlar hazırlanır ve uygulanır.

Şiddet mağduruna yönelik hizmetler
6284. MADDE 20 – (1) Şiddet mağduruna verilecek hizmetler şunlardır:
a) Tedbir kararı doğrultusunda kişinin hakları, hukuki, psiko-sosyal, ekonomik ve sağlık destek hizmetleri ile ŞÖNİM’de karşılanamayan hizmetlerle ilgili olarak kurumlar arası koordinasyon sağlanarak meslek edinme, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.
b) Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğü takdirde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda rehberlik yapılır.
c) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal inceleme raporu hazırlanır.
ç) Şiddet mağduru ve şiddete tanıklık eden çocuklara yönelik olarak psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti verilir.
(2) Tedbir kararı uyarınca kararı veren ilgili merci tarafından istenilmesi hâlinde şiddet mağduruna verilen hizmetlere ilişkin bilgiler ile tedbir kararlarının uygulanması konusunda yürütülen çalışmalar ve sonuçları hakkında rapor hazırlanır.
(3) Şiddet mağduru, hakkındaki tedbir kararının kaldırılması talebinin sonuç ve riskleri konusunda bilgilendirilir ve talebinin sonuçlarını anlayıp kabul ettiğine dair şiddet mağdurunun yazılı beyanı alınır.

Geçici maddi yardım
6284. MADDE 21 – (1) Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılması ve rücu işlemleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir ve izlenir.
(2) Tedbir kararında süre ve tutar belirtilmemiş ise Kanunun 17 nci maddesi hükmü doğrultusunda, ŞÖNİM tarafından ivedilikle hazırlanacak sosyal inceleme raporunda belirlenecek tutar ve süre ile kararı veren merciin onayına sunularak ödeme yapılır.

Kreş imkânı sağlanması
6284. MADDE 22 – (1) Korunan kişinin beraberindeki çocuğun kreş imkânından faydalanmasına dair karar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir ve izlenir.
(2) Kreşten kaynaklanmayan bir nedenden dolayı, çocuğun mazeretsiz olarak kreşe gitmemesi, kreşin ücretsiz sunduğu hizmetlerden bilerek ve isteyerek yararlanmaması gibi nedenlerle şiddet mağduru tarafından tedbir kararının suiistimal edildiğinin öğrenilmesi hâlinde durum bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili merciden tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldırılması istenir. Durum İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe fiilen yararlanılan süre kadar ödeme yapılır.
(3) Kreşten kaynaklanan nedenlerden dolayı kararın uygulanamaması hâlinde durum İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe bu dönem için ödeme yapılmaz, varsa yapılan ödemelerin iadesi genel hükümlere göre istenir. Çocuk için başka bir kreşten hizmet alınması için gerekli işlemler ivedilikle tamamlanır.

Hayati tehlikesi bulunanlar
6284. MADDE 23 – (1) Kolluk tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edilenler ile barınma yeri sağlanması gereken şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların işlemleri tamamlandıktan sonra, Aile İçi ve Kadına Karşı Olay Kayıt Formu ile birlikte ŞÖNİM’e getirilir. Genel hükümlere göre yapılan işlem sırasında sağlık raporu alınmışsa bu raporun bir nüshası ŞÖNİM’e verilir.
(2) ŞÖNİM’e doğrudan başvuran hayati tehlikesi bulunan şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında tedbir kararı bulunmaması hâlinde, koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması amacıyla en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimine, mülki amire ya da kolluk birimine başvurulur. Hayati tehlikesi bulunanlarla ilgili işlem yapılırken kolluktan refakat talep edilir.
(3) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında uygulanacak koruma tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla muhtemel tehdit ve risk kaynakları incelenerek kolluk tarafından hazırlanan tedbir planının uygulamasında kollukla iş birliği yapılır.
(4) Korunan kişinin bildirimde bulunmaksızın korunduğu adresten ayrıldığının ŞÖNİM tarafından öğrenilmesi hâlinde durum ivedilikle kolluğa, kolluk tarafından öğrenilmesi hâlinde ise ŞÖNİM’e bildirilir. Tedbir kararının yeni adreste uygulanması sağlanır.

Adli destek hizmetleri
MADDE 24 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara hukuki danışmanlık, adli yardım ve diğer hukuki destek hizmetleri yürütülür. Bakanlıkça sunulamayan hizmetler için barolar ile iş birliği gerçekleştirilir.
(2) Şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai, hukuki her tür davaya ve çekişmesiz yargıya Bakanlığın müdahil olarak katılması talebinde bulunulabilir.
Gizlilik kararları
6284. MADDE 25 – (1) Tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgilerinin veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adreslerinin gizli tutulmasına karar verilmesi hâlinde Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesi gereğince işlem yapılır.
(2) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili kayıtların gizlenmesi için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve kolluk birimleri ile ihtiyaç duyulacak diğer birimlere karar bildirilir.
(3) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili yapılan yazışmalarda isim yerine kodlama kullanılır ve kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.
(4) Hakkında barınma tedbirine karar verilen veya mahkeme kararıyla kimlik bilgileri ve adresi resmî kayıtlarda gizli tutulan şiddet mağdurlarına yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.
(5) Mahkemece hakkında kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri değiştirilmesi kararı verilen ve adresi ŞÖNİM olarak belirlenen ve ŞÖNİM’de iletişim bilgileri bulunan şiddet mağdurlarına ilişkin iş ve işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi için kollukla yüz yüze görüşmesi sağlanır.
Şiddet Uygulayana Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri

Eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık
MADDE 26 – (1) Önleyici tedbir kararları kapsamında şiddet uygulayana aşağıdaki hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde ŞÖNİM koordinasyonunda verilir:
a) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılım sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirmek ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde takibini yapmak,
b) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı veya ruhsal bozukluğu bulunanlara bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olması hususunda danışmanlık yapmak veya bu kişileri yönlendirmek,
c) Meslek edindirme kurslarına katılması amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, halk eğitim merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
(2) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp sürdürmemesi, tedaviyi reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin aşamaları ile sonucu hakkında ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetler herhangi bir önleyici tedbir kararı olmaksızın şiddet uygulayanın talebi üzerine de verilebilir.

Sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi
6284. MADDE 27 – (1) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı ya da ruhsal bozukluğu olan şiddet uygulayanlar hakkında bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olunmasına dair verilen kararlar uyarınca; hastaneye yatmak da dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması amacıyla illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezlerine veya bu merkezler tarafından kamuya ait sağlık kuruluşlarına sevk yapılır.
(2) Tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslar kapsamında aylık olarak hazırlanacak bordro ile verilen hizmetin niteliği ve süresi üzerinden ödenir.
(3) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp sürdürmediği, tedavinin aşamaları ile sonucu, tedaviyi reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin sonucu ivedilikle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.

Rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderlerinin karşılanması
MADDE 28 – (1) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanamayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.
Verilecek diğer hizmetler ve yapılacak işler
MADDE 29 – (1)  İlde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerin listesi hazırlanır ve gerektiğinde şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların geçici barındırılmasında kullanılır. Bu aşamada harcanan barınma ve zorunlu giderler ŞÖNİM tarafından Bakanlık bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır.

İş planlaması
MADDE 30 – (1) Hizmetin niteliği ve sürekliliği göz önüne alınarak iş planlaması yedi gün yirmi dört saat esasına göre müdür tarafından düzenlenir.

Yaptıkları  hizmet kalemlerinin  çok yönlü, kucaklayıcı ve kapsayıcı olduğuna şahit olduğumuz ŞÖNiM İstanbul il Müdürü Nermin   Fügen Özer Hanımefendiye ve ekibine, Hazar Derneği adına başarı ve kolaylıklar diliyor verdiği bilgiler için çok teşekkür  ediyoruz.

Hazırlayan :Emine Akay

Önceki Yazı

Cinsel İstismar Önergesi

Sonraki Yazı

Kalkınmada Kadınların Rolü

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir